FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

  • Föreningens namn är: LIBANESISKA FÖRENINGEN I FALKENBERG.
  • Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

            Föreningens ändamål är följande:

  • Att vara en intresseförening för alla libaneser och Libanons sympatisörer i Sverige.
  • Att bevara den patriotiska andan hos libaneser i Sverige samt verka för samarbete mellan libaneserna.
  • Att bevara och sprida den libanesiska kulturen
  • Att, inom föreningens möjligheter, bistå libaneser med extraordinärt hjälpbehov
  • Att verka för samarbete med svenska och internationella institutioner
  • Att, verka för att dessa ändamål nås genom social, kulturell och idrottslig verksamhet.

MEDLEMSKAP & UTESLUTNING

      Medlemskap

 • Var och en äger rätt till medlemskap i Libanesiska föreningen.
 • För att bli medlem i föreningen krävs att:
 • Personlig medlemsansökan lämnas
 • Styrelsemedlemmarna godkänner ansökan om medlemskap
 • Årsavgiften betalas.

      Uteslutning kan ske i följande situationer:

 • När man själv tar avsked
 • När man underlåtit att betala sin årsavgift trots två påminnelser
 • I de fall man blir utesluten av styrelsen.

FÖRENINGENS EKONOMI

 • Bidrag från myndigheter och institutioner
 • Intäkter från föreningsaktiviteter, såsom fester mm
 • Årsavgift för medlemmar över 18 år.  Avgiftens storlek beslutas vid årsmötet på förslag av styrelsen.

FÖRENINGENS SAMMANSÄTTNING

      Stämman

 • Stämman är sammansatt av medlemmar över 18 år
 • Stämman utlyses till november månad varje år för årsmöte.  Val av styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer, sker vid årsmötet vartannat år.

      Styrelsen

 • Styrelsen består av 9 föreningsmedlemmar (inklusive 2 suppleanter), vars sammansättning och uppgifter är:
 • Ordföranden: Att leda föreningssammanträden
 •  Att representera föreningen visavi alla myndigheter och institutioner.
 • Vice ordföranden   :     Att leda sammanträden vid ordförandens frånvaro
 •  Att svara för föreningens kontakter med staten, kommun och olika    institutioner.
 • Sekreterare            :    Att föra protokoll
                                       Att handha medlemsanmälningar och uppsägningar
                                       Att handha kallelser till föreningsmöten och årsmöten
                                       Att administrera inbjudningar till och från andra föreningar
                                       Att sköta postala ärenden.
 • Kassör                     :     Att sköta föreningens bokföring

Att, med hjälp av vald revisor sköta ekonomiska göromål.
Att personligen göra utbetalningar på upp till 1.000 kronor per månad utan styrelsens tillstånd.
Att inneha attesträtten i förening med ordföranden.

 • Socialansvarig       :     Att handha sociala aktiviteter.
 • Kulturansvarig      :     Att handha kulturella aktiviteter.
 • Idrottsansvarig       :     Att handha idrottsaktiviteter.
 • Suppleanter            :     Att vara styrelsen behjälplig i olika göromål.

            Styrelsens arbete

 • Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden.  Styrelsen är beslutsför vid 5 närvarande styrelsemedlemmar.
 • Styrelsen skall övervaka att föreningens verksamhet drivs enligt föreningsstadgarna och övriga tillämpliga bestämmelser.
 • Styrelsen äger beslutsrätt även i de frågor som ej är reglerade i föreningsstadgarna eller tillämplig lag. Ordförandes röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
 • Styrelsen skall hälla kontakt och samarbeta med andra föreningar.
 • Styrelsen skall ansvara för att samtliga aktiviteter förbereds och genomförs.
 • Ansvariga inom Social-, Kultur-, och Idrottsaktiviteter äger, med styrelsens godkännande, rätt att bilda egna kommittéer inom sina verksamhetsområden.

Kandidatur, Val, Uppsägning

 • Samtliga medlemmar fyllda 18 år får kandidera till medlemskap i styrelsen.
 • Styrelsen får ej bestå av fler än två "icke libanesiska" medborgare. I de fall där fler än två ”icke libanesiska" medborgare väljes, är de som valts, de två kandidater som har fått högsta röstetal.
 • Till ordförande och sekreterare kan enbart libanesiska medborgare väljas.
 • Om två tredjedelar av stämman så uttrycker, skall styrelsen avgå.
 • Om styrelsemedlem avgår, tilldelas dennes uppgifter någon av de valda suppleanterna.
 • Om tre styrelsemedlemmar avgår måste hela styrelsen upplösas.  Därvid kallar avgående styrelse stämman till nyval, om det är mer än tre månader till nästa val.

ÅRSMÖTET

       Förberedelser

 • Kallelse, balansräkning, resultaträkning utsänds till samtliga föreningsmedlemmar senast 14 dagar innan årsmötet
 • Varje medlem har rätt att ta del av föreningens register och korrespondens.

      Årsmötet

 • Val av mötesordförande, sekreterare samt två justeringsman.
 • Dagordning upprättas
 • Årsberättelsen uppläses av styrelsen.
 • Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ny styrelseordförande.
 • Val av övriga styrelsemedlemmar.
 • Val av två revisorer.
 • Val av valberedningsgrupp bestående av tre medlemmar.
 • Vald styrelse redovisar sin programförklaring förmandatperioden.
 • Framförande av olika förslag från medlemmarna, med votering.
 • Fastställande av årsavgift.

FÖRÄNDRING AV FÖRENINGSSTADGARNA

För förändring av gällande föreningsstadgar krävs två tredjedels majoritet vid årsmöte.  Förslag till nya stadgar skall i sin helhet bifogas kallelsen till årsmötet.  Avvikande synpunkter på föreslagna stadgar skall redovisas till styrelsens ordförande senast tre dagar innan årsmötet.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid eventuell upplösning av föreningen skall Libanesiska Röda Korset överta föreningens samlade tillgångar

Tillbaka

Nyhet